CE İşaretlemesi Neden Önemlidir?
Bir ürünün CE işaretlemesi yapılırken üzerinde bulunduğu ürünün, insan, hayvan, bitki sağlığı ve güvenliği ile çevreye zarar vermeyeceğinin analizi yapılır ve bu sonuçlara göre gerekli tedbirler ve önlemler alınır. CE işaretlemesi yapılan bir makinenin kullanım talimatlarına uygun olarak çalıştırılması durumunda iş kazasına sebep olma ihtimali oldukça düşüktür. Makinenin iş kazasına sebep olması durumunda yetkili merciler ürünün CE işaretlemesinin yapılıp yapılmadığına ve CE işaretlemesi yapılırken ilgili direktiflere uygun olup olmadığına bakmaktadır. Üründe gerekli çalışma yapılmamışsa makineyi üreten firmada iş kazasından sorumlu taraf arasında yer alır. Bir bakıma CE işaretlemesi firmanızı hukuki durumlardan da korur.

CE işaretlemesi Nasıl yapılır?
-İlk aşamada ürün gözlemlenip yeni yaklaşım direktiflerinden hangisine girdiğininbelirlenmesi gerekmektedir.
-Yeni yaklaşım direktifi belirlendikten sonra ilgili direktifin alt harmonize standartlarıbelirlenmektedir.
-Belirlenen harmonize standartların gereklilikleri konusunda ürün üzerinde analiz vetestler yapılmalıdır.
-Ürünün Teknik dosyası oluşturularak piyasa gözetimine hazır hale getirilmelidir.
-Ürün tehlike, talimat ve güvenlik etiketlemeleri yapılmalıdır.
-Ürünün risk analizinin yapılarak alınan önlemlerin belirlenmesi gerekmektedir.
-Ürünün tüm bilgilerinin, uygun olduğu direktiflerin ve ilgili standartların bilgisininbulunduğu CE UYGUNLUK –  BEYANI hazırlanıp yayınlanması gerekir.
-Eğer Ürünler Yüksek Risk Kapsamına giren ürünler ise bir onaylanmış kuruluşabaşvurulup Kuruluştan CE UYGUNLUK BEYANI alınması gerekir.

www.optimumtest.com.tr

Leave a Comment